รายชื่อผู้ฟังที่ส่งรายละเอียดเข้ามายังสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

รายชื่อผู้ฟังที่ส่งรายละเอียดเข้ามายังสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

1.คุณสมาน ดวงคำ จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

2.คุณดี สุริยา จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

3.พ่อหลวงพล นันตากาศ จากพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

4.คุณเทวัญ พีรประเสริฐศักดิ์ จากพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

5.คุณสันติสุข จากพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

6.คุณสุรชาติ สุรนิภา จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.คุณประเสริฐ กาคำ จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

8.คุณอรรนพ ดงมหิงส์ จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

9.คุณประเสริฐ ขัดสี จากพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

10.คุณอิน บุญตัน จากพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

11.คุณเฉลิมพันธ์ น่วมในชาติ จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

12.คุณสมาน กันคำ จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

13.คุณหนุ่ม ผาใหม่ จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

14.คุณเดช ชัยเลิศ จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

15.คุณสงัด สิทธิโม๊ะ จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

16.คุณสิริพร ตุ่มแดง จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

17.คุณยงยุทธ ชัยชนะ จากพื้นที่ จ.ลำพูน

18.คุณลัดดา ขาวกาศ จากพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

19.คุณวิชัย ดวงไม้ จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

20.คุณนิกร จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

21.คุณบัวไหล ตาวงค์ จากพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

22.คุณชัชวิชญ์ สิทธิกล จากพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

23.คุณถนอมศรี ปวงคำ จากพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

24.คุณประไพ ซัมซูลี จากพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

25.คุณเมือง อิงขาว จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

26.คุณอินทร หล้าปวน จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

27.คุณนงคราญ บัวธิ จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

28.คุณณรงค์ คำอ้าย จากพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

29.คุณกันยา สระเสริม จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

30.คุณเกษม หนูรามัญ จากพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

31.คุณประดิษฐ์ ทาพรม จากพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

32.คุณสุวรินทร์ จันทรชัย จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

33.คุณต้อย จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

34.คุณบุญหยก ไชยสิทธิ์ จากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

35.คุณฐิติญาณ์ จันทรชัยรัตน์ จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

36.คุณอุดม ตันตราวัฒน์ จากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

37.คุณสุกิต มหาวัง จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

38.คุณจันทร์ทิพย์ กิตติกาศ จากพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

39.คุณประภาส สุริยะวงศ์ จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

40.คุณบุปผา แสนเงื่อน จากพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

41.คุณประจัญ ชัยลัภนสวัสดิ์ จากพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

42.คุณทองคำ ไชยวงศ์ จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

43.คุณจันทร์บาง  อุ่นแก้ว จากพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

44.คุณสวัสดิ์จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

45.คุณจันทร์ทิพย์ ทิม จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

46.คุณประสิทธิ์ นันตา จากพื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

47.คุณผาสุข จากพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

48.คุณอำไพ พรมวัง จากพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

49.คุณชัด จากพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

50.คุณอัมพวรรณ ดวงใจ จากพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

51.คุณสมหวัง  สุนันทศิลป์ จากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

52.คุณเฉลียว เพ็ชรจำนงค์ จากพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

53.คุณอานนท์ เดชคำฟู จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

54.คุณวรัญญา ญาณสาร จากพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

55.คุณดวงจันทร์ ชัยเลิศ จากพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

56.คุณดี หลวงทะโล๊ะ จากพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

57.คุณทองเพียร พวงสมบัติ​ จากพื้นที่ จ.เชียงราย

58.คุณนิอร จากพื้นที่ จ.เชียงใหม่

59.คุณพิชัย เชี่ยววิชา จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

60.คุณไก่ ภูมิวรา จากพื้นที่ จ.เชียงใหม่

61.คุณกาญจนา สีมอญ จากพื้นที่ จ.เชียงใหม่

62.คุณอนงค์​ อินปั๋น จากพื้นที่ อ.เทิง​ จ.เชียงราย

63.คุณวิสุดา จันทร์​สุข จากพื้นที่ จ.พะเยา

64.คุณ​สมพล แสนคำ จากพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

65.คุณตู่ อภิวัฒน์ จากพื้นที่ จ.เชียงใหม่

66.คุณกฤษ​ฏ์ พยัคกาฬ จากพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

67.คุณอนุชาติ ธนัญชัย จากพื้นที่ จ.เชียงใหม่

68.คุณนิยะดา หมื่นอนันต์ จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

69.คุณพงศกร อุปละ จากพื้นที่ อ.พาน จ.​เชียงราย

70.คุณพัสกร ยศ​ใจ จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   

71.คุณแก้ว ขันเป็ง จากพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

72.คุณบุญมา ทาคำแปง จากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

73.คุณนงลักษณ์ พวงเงินนาค จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

74.คุณจันทร์แก้ว พรมพันธุ์ จากพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

75.คุณศรีพรรณ หน่อขัด จากพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

76.คุณบุญเลิศ ศรีกันทา จากพื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

77.คุณนิตย์ หวลทัศน์ จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

78.คุณทองอินทร์ วงค์จันทร์เสือ จากพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

79.คุณอุเทน หอมปราชญ์ จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

80.คุณถาวร แสงมณี จากพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

81.คุณเรือนแก้ว ทะนันชัย จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

82.คุณสมบูรณ์ ดวงวะนา จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

83.คุณสมศักดิ์ อุปละกูล จากพื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

84.คุณชัยรัตน์ กำคนานนท์ จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

85.คุณภัสดา ผอพอ จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

86.คุณสุพจน์ บุญตัน จากพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

87.คุณนิกร ลือชา จากพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

88.คุณทรายคำ เหรียญทอง จากพื้นที่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

89.คุณจันทร์ทนา ทีงาม จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

90.คุณอัจฉราพร แก้วป้อม จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

91.คุณสุพิน สามเพ็ง จากพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

92.คุณศิริดี สะรินำ จากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

93.คุณศรีนวล สะรินำ จากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

94.คุณจินดา ตานะรัตน์ จากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

95.คุณเสาร์ มาทามี จากพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

96.คุณวัชรินทร์ ศรี​สว่าง จากพื้นที่ อ.ป่าซาง​ จ.ลำพูน

97.คุณกุณฑีร์ ศรีสว่าง จากพื้นที่ อ.ป่าซาง​ จ.ลำพูน

98.คุณล้วน ดาวเลิศ จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

99.คุณบุญศรี ขัดพูน จากพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

100.คุณผัด กระทาง จากพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

101.คุณทองอินทร์ อินตุ่น จากพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

102.คุณบุญมี วงค์ไชยา จากพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

103.คุณประพัฒน์ จันทร์ต๊ะโสภา จากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

104.คุณศรีมัย คูบุลี จากพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

105.คุณเกี๋ยงคำ ฟองมาลา จากพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

106.คุณจอน สายทอง จากพื้นที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

107.คุณศรีทนต์ เงินหมื่น จากพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

108.คุณกมล บุญสุข จากพื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

109.คุณศรีมุก เดชวงค์ญา จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

110.คุณปรานอม  อืนเขียว จากพื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

111.คุณสมคิด ยะแสน จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

112.คุณสมเพชร ไลย์ จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

113.คุณวิเชียร ชิดธิวงศ์ จากพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

114.คุณธรรม คงศ์ดา จากพื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

115.คุณทมิตร ตุ๊กกาศ จากพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

116.คุณประจวบ ช่างขาย จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

117.คุณสุพรรณ บุญเรือง จากพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

118.คุณสมจิต ชัยมงคล จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

119.คุณบัวเรียว ปันคำ จากพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

120.คุณจำลอง ปัญญา จากพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

121.คุณเดช ชัยเลิศ จากพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

122.คุณผัด สุขแก้ว จากพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่