ขอความร่วมมือรายงานผลการรับฟังทางวิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่ของท่าน