หน้าหลัก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ ถึง ป. ๖) เข้าร่วมประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเกษตรกร การฝึกอาชีพ “เกษตรในสังคมเมือง” ฟรี!!! หลักสูตร “การผลิตขยายจุลินทรีย์อย่างง่ายเพื่อควบคุมศัตรูพืช”รับจำนวนจำกัด

  • ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าหารือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ ผ่านรายการวิทยุเด็ก

  • ข่าวทั่วไป