“ครอบครัว ม.ก.” ทำบุญครบรอบ ๕๙ ปีสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี ๒๕๖๗ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้พิการ ของมูลนิธิสิริวัฒนาเชส เชียร์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ สุขจากการให้ – แบ่งปัน “ครอบครัว ม.ก.”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ในเครือข่ายภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๙ ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นโดย อาจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ กำหนดเอาวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นวันเปิดสถานีฯ อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร) ตลอดระยะเวลา ๕๙ ปี สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  ในฐานะสื่อสารมวลชนอีกแขนงหนึ่ง ได้ทำหน้าที่การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ด้านการเกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ตลอดจนความบันเทิงให้แก่เกษตรกร ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เป็นที่พึ่งให้แก่เกษตรกรผู้ฟัง ครอบครัว ม.ก. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบการส่งกระจายเสียง จากระบบอนาล็อกสู่ระบบวิทยุดิจิทัล KU Radio DAB+ โดยออกอากาศทั้งภาพและเสียง คู่ขนานกันทั้ง ๒ ระบบในยุคปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเครือข่ายฯสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ หรือรับชมทั้งภาพและเสียงผ่านระบบออนไลน์

สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๖๗ การจัดงานครบรอบ ๕๙ ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ : “สุขจากการให้ – แบ่งปัน” โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้พิการ ของมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗  เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บ้านทองอยู่ เชสเชียร์ เชียงใหม่) เลขที่ ๘๐ หมู่ ๓ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้  การร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวหม้อ – แกงหม้อ) มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบผลิตผลทางการเกษตร สำหรับเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารและร่วมสนุกกิจกรรม สะล้อ ซอ ซึง  จากแม่ปราณี อำชำฤทธิ์ และคุณไชโย  กุลประดิษฐ์ สมาชิก “ครอบครัวม.ก.” โดยมีบุคลากรสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ คณะทำงานฯ ภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  สมาชิกผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.” ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้  เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น