คืบหน้าไปอีกหนึ่งก้าว กับ “โครงการเกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต

คืบหน้าไปอีกหนึ่งก้าว กับ “โครงการเกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต

“กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสูงวัย และโรงเรียนในเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ 4 โรงเรียน ที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน 300 ชุด จากสถานีวิทยุ ม.ก. มูลนิธิ มก. และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้ “โครงการเกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต” ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับแจกไปกระจายต่อให้กับกลุ่มสมาชิก และนำไปเพาะปลูกเพื่อขยายผลโครงการ

สำหรับโครงการ “โครงการเกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต” ได้นำร่องในเขตพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสูงวัย ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สำหรับในส่วนที่นำไปแจกให้กับโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ทางโรงเรียนได้เริ่มให้นักเรียนทำกิจกรรมเพาะกล้าพริกมันดำและพริกขี้หนู เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนเอง และแบ่งปันหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของนักเรียน และผู้ปกครอง ต่อไป