บสย.ร่วมภารกิจให้โอกาสหนุนกลุ่มเปราะบาง’สร้างชีวิตใหม่’คืนสู่สังคม

บสย.จับมือกรมราชทัณฑ์ มูลนิธิ ณภาฯ กอช.
ผนึกความร่วมมือ “สร้างชีวิตใหม่” สร้างโอกาส กลุ่มเปราะบางผู้ต้องขัง กลับคืนสู่สังคม

7 มิ.ย.- ที่กรมราชทัณฑ์ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายณัฎฐพล พิศิษฐวานิช กรรมการบริหาร มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ สร้างชีวิตใหม่ เพื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ เพื่อร่วมมือดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นระบบมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้เข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เข้าถึงระบบการออมเงินจากภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นคงในยามชราภาพ ยกระดับคุณภาพของผู้ต้องขังเรื่องการฝึกอาชีพของกรมราชทัณฑ์ โดยร่วมกันพัฒนาพฤตินิสัยและเพิ่มศักยภาพด้านฝีมือให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ โดยจะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการให้โอกาส

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย.เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ช่วย “ค้ำประกันสินเชื่อ” ให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากกว่า 8 แสนราย ยังมี SMEs อีกกว่า 3 ล้านรายที่ต้องการ รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ และกลับคืนสู่สังคม ที่ต้องการเริ่มธุรกิจในอนาคตด้วยโครงการ สร้างชีวิตใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่บสย. ริเริ่มขึ้น โดยใช้ความสามารถพิเศษขององค์กร ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเงินอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต” เพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเปราะบาง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา โครงการ สร้างชีวิตใหม่ ดำเนินการต่อเนื่อง 5 ปี ช่วยผู้ต้องขังมอบโอกาสความรู้ทางการเงิน การเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ รวมกว่า 3,100 ราย โดยปีนี้ได้จัดอบรมในเรือนจำและทัณฑสถาน รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง มีผู้ต้องขังเข้าอบรมรวมกว่า 1,200 คน ร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ.