ประวัติ

ประวัติการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

          สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ตั้งขึ้นตามหนังสืออนุมัติให้จัดตั้งโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี(จอมพลถนอม กิตติขจร) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จึงได้เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารที่ทำการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ และเริ่มทดลองออกกอากาศ เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่) เริ่มตั้งเป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว ประกอบด้วยห้องเครื่องส่ง ๑ ห้อง ห้องทำงาน ๑ ห้อง ห้องประกาศ ๑ ห้อง ห้องควบคุมเสียง ๑ ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ๑ ห้องและห้องรับแขก ๑ ห้อง เสาอากาศสูง ๑๐๘ เมตรออกอากาศด้วยความถี่ ๖๖๒ กิโลเฮิตซ์ กำลังส่ง ๒๐ กิโลวัตถ์ หลังจากทดลองออกอากาศได้ประมาณ ๒ เดือน ได้มีจดหมายจากผู้ฟังตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือแจ้งผลการรับฟังยังสถานีฯ เป็นจำนวนมาก(ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้) รวมถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาคเหนือ ส่งข้อเสนอแนะและแสดงความรู้สึกภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและขยายเครือข่ายมาอยู่ต่างจังหวัด

          ในที่สุดอาจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้ก่อตั้งสถานีได้กำหนดเอาวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นวันเปิดสถานีฯ อย่างเป็นทางการ และได้เชิญแขกผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายท่านไปร่วมงาน เช่น อธิการบดี คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่า ม.ก. ในภาคเหนือและข้าราชการในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมไปร่วมเป็นจำนวนมาก โดยพิธีเปิดหลังจากอธิการบดีได้กล่าวเปิดแล้วได้มีพิธีตัดริบบิ้นเปิดสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ที่บริเวณประตูเข้าห้องเครื่องส่งฯ เป็นการเสร็จพิธีในตอนเช้า

          ตอนเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ มีแขกมาร่วมงานอย่างคับคั่ง มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ครูอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ ส่วนราชการที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ศิษย์เก่าที่ทำงานในที่ต่างๆ ของภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการแสดงดนตรีจากกรุงเทพฯ การแสดงพื้นเมือง มีลีลาศรำวงของศิษย์เก่าและผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งงานก็เป็นที่สนุกสนานประทับใจเป็นอย่างมาก ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จึงถือเอาวันที่ ๒๒ มกราคม เป็นวันก่อตั้งสถานีฯ ซึ่งทุกปีจะมีการทำบุญและพบปะสังสรรค์ของครอบครัววิทยุ ม.ก. เป็นประจำเสมอมา 

สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ย้ายมาอยู่ที่ทำการแห่งใหม่

          สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้ทำการกระจายเสียงอยู่ที่สถานีทดลองกสิกรรม แม่โจ้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมาจนถึงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕  จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่แห่งใหม่ คือ ที่ทำการในปัจจุบัน กม.ที่ ๙ ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้สายเก่า เลขที่ ๓๐๑ /๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสาเหตุที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้  ได้เปลี่ยนโครงสร้างภายในใหม่และเปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้ เป็นศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และต้องการขยายพื้นที่ทำแปลงทดลองและสาธิตการปลูกพืชต่างๆ ซึ่งฐานเสาอากาศของสถานีฯ ได้กินเนื้อที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่เป็นจำนวนหลายไร่และเป็นอันตรายต่อการทำแปลงทดลองมาก ทางสถานีฯ จึงย้ายมาอยู่ที่ทำการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่สถานีฯ ทำการจัดซื้อเป็นของสถานีฯเอง จำนวนประมาณ ๑๐ ไร่ ในที่ดินนี้แบ่งเป็นสระน้ำประมาณ ๗ ไร่ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓ ไร่ พื้นที่ใช้สอยประกอบด้วยอาคารก่ออิฐฉาบปูน ๒ หลัง

๑. อาคารเครื่องส่ง ก่ออิฐฉาบปูนขนาด ๖๙ ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องประชุมคณะกรรมการฯ ม.ก. พบประชาชน ขนาด ๔๘ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องเครื่องส่งขนาด ๗.๕ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ขนาด ๗.๕ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องน้ำขนาด ๖ ตารางเมตร ๑ ห้อง

๒. อาคารที่ทำการ ชั้นเดียวก่ออิฐฉาบปูนขนาด ๑๙๒ ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องควบคุมเสียง ขนาด ๒๐ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องประกาศขนาด ๑๒ ตรารางเมตร ๑ ห้อง ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาด ๓๒ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องหัวหน้าสถานีฯ ขนาด ๑๖ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องบันทึกเสียงขนาด ๑๖ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องประชุมขนาด ๖๔ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ ขนาด ๑๖ ตารางเมตร ๑ ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ขนาด ๑๖ ตารางเมตร ๑ ห้อง และเสาอากาศสามเหลี่ยมขนาดกว้างด้านละ ๒๔ นิ้วสูง ๑๐๘ เมตรจำนวน ๑ ต้น

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

๑.       อาจารย์อำนวย  วรรธนะวาสิน              พ.ศ. ๒๕๐๗ – พ.ศ. ๒๕๐๙

๒.       อาจารย์สุนันท์  ละอองศรี                   พ.ศ. ๒๕๑๑ – พ.ศ. ๒๕๓๔

๓.       อาจารย์ธรรมนูญ  สุดสวัสดิ์                พ.ศ. ๒๕๓๔ – พ.ศ. ๒๕๓๖

๔.       อาจารย์จรัสพงษ์  อรุณสิทธิ                พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๙

๕.       ผศ.สุเมธ  ศิรินิรันดร์                         พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๕๓

๖.       ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ             พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๕

๗.       นายชัยวุฒิ  มาฆพงษ์                        พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖

๘.       ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ             พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๘

๙.       นายนิวัติ  มังตา                                พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐.     ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ             พ.ศ. ๒๕๖๑ –  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑.     นางแสงเทียน  เนียมทรัพย์                  ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒.     ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ             ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน

 

บันทึกเหตุการณ์สำคัญ

๑.  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๘๒  ทางรัฐบาลได้สั่งโอนกิจการวิทยุกระจายเสียงจากกรมไปรษณีย์โทรเลขไปขึ้นอยู่กับสำนักงานโฆษณาการสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๔  เริ่มทดลองออกอากาศ ส่งกระจายเสียงจากเกษตรกลางในระบบ AM กำลังส่ง ๒๕๐ วัตต์

๓.  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๔  ได้รับอนุมัติจัดตั้งสถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อเผยแพร่วิทยาการและผลการค้นคว้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

๔.  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๐๖  เปิดใช้งานสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก. เชียงใหม่ (ที่อำเภอสันทราย) ใช้เครื่องส่งกำลัง ๒๐ กิโลวัตต์ และใช้สายอากาศเป็นเสาเหล็กตั้งฉากสูง ๑,๐๐๐ เมตรเศษ

๕.  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๐๘  สถานีวิทยุ  ม.ก.เชียงใหม่  เริ่มเปิดดำเนินการเป็นสถานีส่วนภูมิภาคแห่งแรก  ด้วยกำลังส่ง  ๒๐  กิโลวัตต์  อย่างเป็นทางการ

๖.  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐบาลสั่งห้ามสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีฯ ทำการโฆษณาสินค้าจนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๑ รวมระยะเวลา ๑ ปี ๑๐ เดือน

๗.  วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  ที่ดินสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ โอนให้กระทรวงการคลังขึ้นทะเบียนเป็นราชพัสดุแล้ว

๘.  วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๑  สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก. เชียงใหม่ ใช้ความถี่ ๖๗๕ กิโลเฮิรตซ์

๙.  วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓  สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ย้ายที่ทำการจากสถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้ มาอยู่ที่ทำการแห่งใหม่(ที่อยู่ปัจจุบัน)

๑๐.  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เปลี่ยนเครื่องส่งเป็นระบบ  AM. STEREO  กำลังส่ง  ๕  KW

๑๑.  พ.ศ.  ๒๕๔๐  พ.ศ.  กำหนด BRAND IMAGE ของสถานีเป็น สถานีวิทยุ ม.ก. สถานีเพื่อการเกษตรและบริการชุมชน โดยมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

๑๒.  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ลดอัตราเจ้าหน้าที่เหลือ ๘ อัตรา เนื่องจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ

๑๓.  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  สถานีวิทยุ ม.ก. ปรับปรุงเสาอากาศวิทยุจากหน้าตัด ๑๘ นิ้ว เป็น ๒๔ นิ้ว

๑๔.  พ.ศ.  ๒๕๕๕  สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จัดโครงการ “โรงเรียนเกษตรและเทคโนโลยีทางอากาศ หลักสูตรลำไย รุ่นที่ ๑”

๑๕. เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ สร้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ให้โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ระบบ FM. คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕  MHz. ในเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๖.  วันที่  ๑๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มให้บริการหน้าเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต

๑๗.  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีการเปิดตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ นัดแรก

๑๘. วันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ถ่ายทอดสดผ่านทาง INTERNET ทั้งภาพและเสียงครั้งแรกในงานปฐมนิเทศนักเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมนานาชาติ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๙.  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ถ่ายทอดสดพิธีเปิด “โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” แห่งแรก ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

๒๐.  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ไถ่ชีวิตกระบือและสมทบทุนสร้างอุโบสถ ทอดถวาย ณ วัดป่าอภินันท์วนาราม (ธ.) หมู่ ๙ บ้านโนนงาม ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

๒๑. วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

๒๒.  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ออกอากาศสดต่อยอดโครงการ “แม่เหียะโมเดล โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ รุ่นที่ ๑”

๒๓.  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ครบรอบ ๕๘ ปี ของการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.

๒๔.  วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  โครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการของ ม.ก. ผ่านสื่อผสมของ KURplus

๒๕.  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  โครงการฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อใหม่  (New Media)  รุ่น  ๑  ปี  ๒๕๖๒

๒๖.  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ครบรอบ  ๕๕  ปี  การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

๒๗.  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ครบรอบ  ๕๖  ปี  การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

๒๘.  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ครบรอบ  ๕๗  ปี  การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

๒๙.  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ครบรอบ  ๕๘  ปี  การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

๓๐. วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ (รอบชิงชนะเลิศ) ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

๓๑. วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”  กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ (รอบชิงชนะเลิศ) ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

๓๒. วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดพิธีเปิดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ) ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมการข้าว โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓๓. วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ) ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมการข้าว โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓๔. วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ครบรอบ  ๕๙  ปี  การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

กิจกรรมที่ทำประจำปี

๑.  ทำบุญวันก่อตั้งสถานีฯ ทุกวันที่ ๒๒ มกราคม

๒.  ร่วมงานวันก่อตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ร่วมกับชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

๓.  พิธีรดน้ำ-ดำหัว ผู้สูงอายุผู้มีอุปการะคุณต่อสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และครอบครัวม.ก. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประมาณกลางเดือนเมษายน ช่วงวันสงกรานต์

๔.  จัดเลี้ยงน้ำดื่มและของว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เดินวิ่งประเพณีผ่านหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เดือนมิถุนายนของทุกปี

การเปลี่ยนแปลงต่างๆของสถานี

๑.  เสริมคันดินรอบโคนเสาอากาศ

๒.  ปรับปรุงห้องเครื่องส่งเก่าเป็นห้องประชุมคณะทำงาน ม.ก. พบประชาชน

๓.  ปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่สถานีฯ

๔.  ตั้งศาลพระพรหม พระภูมิ และศาลเจ้าที่

๕.  ถมดินขอบบ่อน้ำบริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการสถานีฯ

๖.  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงฐานเสาสมอบกทิศเหนือและทิศใต้ ทำคันดินกันน้ำท่วมด้านทิศตะวันออกยาว  ๓๐  เมตรและทิศใต้ยาว ๖๐ เมตร งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๗.  สร้างสะพาน “ขัวสามัคคีม.ก.” วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมที่สำคัญ

๑.  กิจกรรมเปิดประตูด้านทิศเหนือ

๒.  เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

๓.  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับอบต.กึ้ดช้าง

๔.  อบรมวิชาชีพต่างๆ เช่น การทำน้ำเต้าหู้ การอบรมความรู้เรื่องการขยายพันธุ์ไผ่ การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ

๕. การให้ความร่วมมือการถ่ายทอดสดนอกสถานที่กับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น การแจกโฉนดที่ดินอำเภอเชียงดาว,การแสดงวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรผู้สมัคร ส.ส. ร่วมกับชมรมผู้ปลูกลำไยเชียงใหม่-ลำพูน,การสัมมนาลำไย ม.แม่โจ้,สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

๖.  การมอบทุนเรียนดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

๗.  อบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

๘.  โครงการห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนม่วงคำ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา