ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. และทีมงาน เข้าประชุมหารือแนวทาง ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา “โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. และทีมงาน เข้าประชุมหารือแนวทาง ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา “โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

——————————-

(๖ ก.พ. ๒๕๖๗) ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) และ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ พร้อม นางสาวภัคนิจ งามเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. ตลอดจนทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เข้าประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน “โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” กับ ร้อยตรี วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ ร้อยตรี ชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา, นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และทีมงานเทศบาลเมืองต้นเปา สำหรับการดำเนินโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศฯ เป็นโครงการที่จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกร และประชาชนทุกภาคส่วน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ โดยมีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่เกษตรกรและสาธารณชน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการแบบบูรณาการ โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ม.ก. และหอกระจายข่าวของแต่ละชุมชน เป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้รับฟังการถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ ผ่านวิทยุกระจายเสียง สื่อโซเชียลของสถานีวิทยุ ม.ก. และหอกระจายข่าว เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับประชาชนครอบคลุมให้ทุกพื้นที่มากที่สุด คือ “โรงเรียนทางอากาศ” และ “หอกระจายข่าว”

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เป็นสถานีวิทยุหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม งานบริการสาธารณะ รวมถึงงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ทำการกระจายเสียงด้วยระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยระยะเวลากว่า ๖๒ ปีที่ผ่านมา สถานีวิทยุ ม.ก. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเสมือนห้องเรียนที่มีการอบรม การเรียนรู้การสอนแบบทางไกล หรือเรียกว่าโรงเรียนทางอากาศในทุกมิติ โดยออกอากาศผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง ๔ ภูมิภาค

——————————-

“สถานีวิทยุ ม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”ไชยวัฒน์ จันทร์ดา นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ รายงาน