สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายฯ MOU และคณะทำงานฯ ภาคประชาชน

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก.,รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต ตามแนวคิดของ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ท่านที่ ๑๓) และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ท่านที่ ๒๘) โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย MOU กับสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่และคณะทำงานฯ ภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอสันทรายและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอลงกต เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู รับมอบเพื่อนำไปปลูก ตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เพื่อเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน หรือ แบ่งปันในเครือข่ายครู ผู้ปกครองนักเรียน หรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป

นอกจากนั้น ได้เดินทางไปมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่ คณะทำงานฯภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ รายการม.ก.พบประชาชน ภาคเช้า ดำเนินรายการโดย อ.สุนันท์ ละอองศรี ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ดังนี้

ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะทำงานฯ ภาคประชาชน ม.ก.เชียงใหม่ วิทยากรจิตอาสา เรื่อง ลำไย

ดร.ประทุม สุริยา ประธานศูนย์ครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ คณะทำงานฯ ภาคประชาชน ม.ก.เชียงใหม่ วิทยากร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายอาทิตย์ เกษมศรี สวนดุษณี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกไม้ผลจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานฯ ภาคประชาชน ม.ก.เชียงใหม่ วิทยากรจิตอาสา เรื่อง ทุเรียน มะม่วง ไม้ผลต่าง ๆ

นายมิตร แก้วมณี ราชการบำนาญครู อดีตครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานฯ ภาคประชาชน ม.ก.เชียงใหม่ วิทยากรจิตอาสา ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ทั้งนี้ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ผัก อาทิ พริกขี้หนู พริกมันดำ ไปปลูกเป็นอาหาร แบ่งปันหรือจำหน่าย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“สถานีวิทยุ ม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”