สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ร่วมประชาสัมพันธ์การนำเสนอสาระความรู้ผ่านหอกระจายข่าวสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ร่วมประชาสัมพันธ์การนำเสนอสาระความรู้ผ่านหอกระจายข่าวสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.19 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำโดย นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้จัดรายการ สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ และทีมงาน  เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การนำเสนอสาระความรู้ (สั้น) ความยาว 2 – 3 นาที ผ่านหอกระจายข่าวสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ (อาคารใหม่) ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 19 ชุมชน  โดย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายประหยัด  ทรงคำ ประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้

โดยมติที่ประชุม  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่)  ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านการเกษตร สุขภาพ ผู้สูงอายุและกฎหมายน่ารู้  ความยาว 2 – 3 นาที ผ่านหอกระจายข่าวสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้งหมด 19 ชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เป็นสถานีวิทยุหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม งานบริการสาธารณะ รวมถึงงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ทำการกระจายเสียงด้วยระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลา 62 ปี ที่ผ่านมา สถานีวิทยุ ม.ก. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเสมือนห้องเรียนที่มีการอบรม การเรียนการสอนแบบทางไกล หรือเรียกว่าโรงเรียนทางอากาศในทุกมิติ โดยออกอากาศผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง 4 ภูมิภาค และในมิติใหม่นี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สถานีวิทยุ ม.ก. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนที่มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ทั้งของกรมการปกครอง (ปค.) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหวังในการเผยแพร่ให้ความรู้ต่าง ๆ  แก่กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ให้ครอบคลุมให้ทุกพื้นที่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน สถานีวิทยุ ม.ก. ยังคงเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาช่องทางในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ผ่าน Mobile Application ทั้งในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านสื่อโซเชียล Facebook Live , Youtube Live , Podcast , Line ซึ่งสามารถรับชมและรับฟังได้ทั้งภาพและเสียง และระบบ Internet ได้ที่  www.radio.ku.ac.th  รวมไปถึงสามารถรับชมและรับฟังรายการย้อนหลังได้อย่างไม่มีขีดจำกัด อีกทั้ง การเผยแพร่ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สถานีวิทยุ ม.ก. กำลังดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”