สถานีวิทยุม.ก. นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สถานีวิทยุม.ก. นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก.,รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่  นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณป่ารอบวัดพระพุทธบาทข่วงเปา หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความดีถวายในหลวง ปลุกสำนึกเด็กและเยาวชน ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อนและเป็นคลังอาหารให้แก่คนในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถาบันการศึกษา เด็ก เยาวชน ภาคประชาชนบ้านห้วยไร่อำเภอแม่แตงและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ 

ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์) ประธานในพิธีเปิดฯ  นายอำเภอแม่แตง (นายชัยณรงค์ นันตาสาย) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ “ครอบครัวม.ก.” และภาคีเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ

ภายหลังพิธีเปิด ประธานในพิธีฯ ตลอดจนภาคีเครือข่ายฯ คณะทำงานภาคประชานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี ร่วมปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ ต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ในหลวงราชกาลที่ ๑๐  ต้นทองกวาว ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ต้นนนทรี ต้นไม้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ต้นอินทนิลต้นไม้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และต้นสารภี ต้นไม้ประจำอำเภอสารภี เป็นต้น

ช่วงภาคบ่าย มีการทำบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท็งก์น้ำและวางระบบน้ำเพื่อดับไฟป่าบริเวณรอบวัดแห่งนี้ โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม “ครอบครัวม.ก.” ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทข่วงเปา ประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน (๒๕๖๗) ได้หยุดกิจกรรมชั่วคราวในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙

โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯร่วมบูรณาการการทำงาน ดังนี้

สวนดุษณี (สวนคุณลุงอาทิตย์) คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ สนับสนุนกล้าพันธุ์ไผ่ อาทิเช่น ไผ่รวกดำ ไผ่รวกแดง เป็นต้น จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น โดยปลูกบริเวณทางขึ้นวัดพระพุทธบาทข่วงเปา จนถึงจุดสูงสุดของพื้นที่ป่าบริเวณรอบวัดฯ สนับสนุนอาหารให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและค่าดำเนินการต่าง ๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก.,รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะทำงานภาคประชาชน “ครอบครัวม.ก.”  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างแท็งก์น้ำและวางระบบน้ำเพื่อดับไฟป่าฯ พร้อมสนับสนุนป้ายกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่) และเครือข่ายฯ  นำจิตอาสาคุมประพฤติร่วมทำความดี ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (นางวนิดา ทองนุช หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่) สนับสนุนกล้าพันธุ์ อาทิเช่น  สัก พยุง ประดู่ มะค่าโมง มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก เป็นต้น จำนวน ๒,๗๕๐ ต้น

“ครอบครัวม.ก.” นายสมบูรณ์ ดวงวะนา (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ อาทิเช่น  นนทรี พยุง อินทนิลน้ำ ฯลฯ จำนวน ๓๐๐ ต้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนรถหกล้อขนกล้าไม้และนำนักศึกษาจิตอาสา ร่วมปลูกป่าฯ

นักเรียนในเครือข่ายฯ “ครอบครัวม.ก.” จากโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอลงกต เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร นักเรียนร่วมปลูกป่าฯ

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดพญาชมภู  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.กุญช์ภัสส์  พงษ์พานิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพญาชมภู  และนักเรียนร่วมปลูกป่าฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตลอดจนเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่บ้านห้วยไร่พื้นใกล้เคียง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอมแจ้ง  นำโดย  นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง (นายยรรยง อุ่นใจ) สนับสนุนอาหารว่าง ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านอาคารและสถานที่

ตลอดจนภาคีเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้องถือเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ร่วมทำความดีถวายในหลวง ปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ทุกภาคส่วนอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อน

และเป็นคลังอาหารให้แก่ชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการทำงานร่วมกัน “บวร” ทั้ง บ้าน วัด ราชการ  เป็น “ป่าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

ดังกระแสพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ ความว่า “เมื่อมีป่าก็มีน้ำ ทุกชีวิตอยู่ได้อย่างยั่นยืน”

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”