สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรมผู้ผลิตรายการน้อยต้นกล้า “ครอบครัว ม.ก.” สู่ “วิทยากรน้อย กอช.” พ.ศ. 2566

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรมผู้ผลิตรายการน้อยต้นกล้า “ครอบครัว ม.ก.” สู่ “วิทยากรน้อย กอช.” พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุ ม.ก. รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำโดย นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้จัดรายการ และหัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ผลิตรายการน้อยต้นกล้า “ครอบครัว ม.ก.” สู่ “วิทยากรน้อยกอช.” พ.ศ.2566 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีน้องๆนักเรียน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด 26 คน 

ซึ่งเนื้อหา ในการอบรมในครั้งนี้ เช่น การใช้ภาษาไทยกับงานกระจายเสียง การอ่านทางวิทยุกระจายเสียง รูปแบบรายการและกระบวนการผลิตรายการเบื้องต้น รวมถึง ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น ตามหลักวิชาชีพสื่อ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการผลิตข่าวเบื้องต้น และเทคนิคในการใช้สื่อใหม่ New media  TikTok  เพื่อพัฒนาทักษะ เด็กนักเรียน เยาวชน ให้สามารถผลิตรายการวิทยุเด็กผ่านรายการต้นกล้า “ครอบครัว ม.ก.” สู่ “วิทยากรน้อยกอช.” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ทุกแฟลตฟอร์ม และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ กับโรงเรียนในเครือข่าย ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ทั้ง 5 โรงเรียน ตลอดจนบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการออม ของกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ตามกระแสพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9