สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประชุมหารือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบวกค้าง ในการขับเคลื่อนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านโรงเรียนทางอากาศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

วันพุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคบ่าย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก., รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ กรรมการบริหารผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร ในการขับเคลื่อนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านโรงเรียนทางอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น  ทุกมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่มีอัตลักษณ์  โดยมีแนวคิดของการพัฒนา  “ของใหม่ก็เอา ของเก่าก็ไม่ทิ้ง”  ทั้งภาษาถิ่นเหนือ(ภาษากำยอง) วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน. เป็นต้น ถ่ายทอดออกอากาศทั้งภาพและเสียงทางสถานีวิทยุม.ก.ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ  และออนไลน์ภาคกลางม.ก.บางเขน กทม.AM 1107 kHz., www.radio.ac.th.,ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM 612 kHz, www.kurplus612.com, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก.ขอนแก่น AM 1314 kHz., www.kurplus1314.com และภาคใต้ ม.ก.สงขลา AM 1269 kHz.,www.kurplus1269.com ทุกแพลตฟอร์ม

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบดำเนินการ. ทั้งนี้ ทีมงานของเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จะหารือเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหา กลุ่มผู้สูงอายุเป้าหมาย  การจัดเตรียมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างหน่วยงานทั้ง 2  เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

นอกจากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก., รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนกว่า 100 คน ใน 13 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงให้ที่ดีขึ้น ..สูงวัยอย่างมีคุณค่า..

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”