สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลต้นเปา จัดโดย เทศบาลเมืองต้นเปา ณ วัดต้นเปาสันดินกี่หนา (โพธิมงคล)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ  ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) และ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลต้นเปา จัดโดย เทศบาลเมืองต้นเปา ณ วัดต้นเปาสันดินกี่หนา (โพธิมงคล) โดยมี พระปลัดเมธี ฐานธัมโม เจ้าอาวาสวัดต้นเปาสันดินกี่หนา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานจากทีมงานเทศบาลเมืองต้นเปา  นางสุดชีรา ขัตติ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน  นายประชัน ยี่นาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นเปา  ตลอดจนนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลต้นเปา จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยนักเรียนผู้สูงอายุดังกล่าว  ให้ความสนใจรับฟังในสาระความรู้สั้น ความยาว 3-5 นาที เกี่ยวกับเนื้อหาทั้งเรื่อง ผู้สูงอายุ สุขภาพ เกษตร กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งจัดทำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ผ่านหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  ปกติจะดำเนินการทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น. ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มผู้สูงอายุ จะทดลองออกอากาศความรู้แทรกผ่านหอกระจายข่าว เทศบาลเมืองต้นเปา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อติดตามประเมินผลการรับฟัง ผ่านกลุ่มไลน์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลต้นเปา

ทั้งนี้ ทีมงานเทศบาลเมืองต้นเปาจะนัดหารือทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) เพื่อกำหนดวัน-เวลา ออกอากาศผ่านหอกระจายข่าวพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกัน โดยจะนำเสนอผ่านนายวิสุทธิ์ พรหมเทศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมเสนอผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พิจารณาดำเนินการ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”