สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) และ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีนายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ภายใต้สโลแกน “เปิดบ้านวิชาก๋าน ผสานวัฒนธรรม นวัตกรรมมากมี ภาคีเครือข่าย หลากหลายความฮ่วมมือ ยึดถือตามรอยพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นขอสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ

ซึ่งในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้ มีนิทรรศการโรงเรียน นิทรรศการภาคีความร่วมมือ กาดหมั้วคัวฮอม นิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายเรียนร่วม ทั้งนี้สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ได้มีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและภาคีเครือข่าย อาทิ ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 , นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย , ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายมนตรี คำปัน ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สกร.) ทั้งนี้จะออกอากาศวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 ในรายการม.ก.พบประชาชน ช่วงเครือข่าย“ครอบครัวม.ก.” (เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย) เวลา 16.05-16.55 น. ทั้ง 4 ภูมิภาคและออนไลน์ ของแพลตฟอร์มสถานีวิทยุ ม.ก.

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”