สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส

วันจันทร์ 22 เม.ย. 67 เวลา 10.09 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก. รักษาการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประกอบด้วย อ.สุนันท์ ละอองศรี และ ผศ.ดร.สุเมธ ศิรินิรันดร์ อดีตผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ โดยมีทีมงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีฯ เพื่อสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่ให้คงอยู่สืบไป ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่