สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมทำบุญกับครอบครัว นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ และวางแผนกำหนดจุดพิธีเปิดและจุดปลูกต้นไม้ แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก.,รักษาการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ ร่วมทำบุญกับครอบครัว นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ โดยถวายเก้าอี้สีขาว จำนวน ๑๐๐ กว่าตัวและถวายเพลพระสงฆ์  ออกปริวาส จำนวน ๔๐ รูป ณ วัดพระพุทธบาทข่วงเปา บ้านห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เสร็จพิธีได้วางแผนกำหนดจุดพิธีเปิดและจุดปลูกต้นไม้ แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณป่ารอบวัดพระพุทธบาทข่วงเปา บ้านห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทำบุญถวายทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างแท็งก์น้ำและวางระบบน้ำเพื่อดับไฟป่า

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุ ม.ก.) นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่วมทำความดีถวายในหลวง ปลุกจิตสำนึก เยาวชน ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และลดภาวะโลกเดือด

ทั้งนี้ โดยพิธีเปิดในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

จึงขอเชิญชวน’ “ครอบครัว ม.ก.” ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”