สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงบริการของรัฐ เข้าถึงข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ รู้สภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงาน รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่/อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้สามารถประกอบอาชีพหรือทำงานหรือเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสม กับความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย


– การสาธิต/ฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ กว่า 30 อาชีพ
– การสมัครงานกับบริษัทชั้นนำกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงาน 2,000 อัตรา
– นิทรรศการโลกอาชีพและโลกการศึกษา
– การรับสมัครงานตามโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
– การให้คำปรึกษาและรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ
– การประกอบอาชีพแฟรนด์ไชส์ และ Food Truck กว่า 20 อาชีพ
– การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้ประสบความสำเร็จทางอาชีพ
– การทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
– การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล
– การจัดแสดงสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
– การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านใดต้องการหางาน ขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พร้อมเตรียมหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน อาทิเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว สำเนาใบรับรองการผ่านงานหรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และหลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร (สำหรับเพศชาย) เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้งานทำ

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเพื่อรับสมัครและ คัดเลือกพนักงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยแจ้งได้ทางกล่องข้อความ Facebook.Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ FB : @cmemployment สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โทร. 0-5311-2744