สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น”ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น”ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่ข้อหนึ่งคือ “จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น” สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้จัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความคิดความเห็น ทัศนะ มุมมอง และความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศไทยและคนไทย ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือหลายประเด็นที่ผู้เข้าประกวดสนใจ เช่น การมีรากเหง้า ทางประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ การมีจรรยามารยาท ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือค่านิยมอื่น ๆ ที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน และมีแนวทางที่จะสืบสานเรื่องดังกล่าวให้ดํารงคงไว้คู่ประเทศไทยได้อย่างไร ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต้ (โรงเรียน ที่อยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน, โรงเรียนที่อยู่ในภาคเหนือ เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ, โรงเรียนที่อยู่ในภาคอีสาน เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน, โรงเรียนที่อยู่ในภาคใต้ เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้) คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ และมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย

การประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดจากวีดิทัศน์ให้เหลือภาคละ ๑๐ คน นักเรียนผู้เข้าประกวด ครูผู้ฝึกสอน และโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละภาคต้องเล่าเรื่องตามประเด็นเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

การจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มจาก ภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ เชียงใหม่, ภาคใต้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ จังหวัดสงขลา, ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง, ภาคอีสาน ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

การประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ