องคมนตรีเปิดงานฉลองครบรอบ 100ปี ราชภัฏเชียงใหม่

เชียงใหม่ 4 ก.ค.- ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ในพิธีเปิดงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ “พลังราชภัฏ พลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2467 ในนามโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ ได้รับการยกฐานะมาโดยตลอด จวบจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จนถึงปัจจุบัน จึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในปีนี้จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การเสวนา นำเสนอผลงานวิชาการ นิทรรศการด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านวิชาการและวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านศิษย์เก่า มีการอบรม สัมมนา สาธิต การมอบรางวัล การมอบประกาศนียบัตรและมหกรรมการแสดงผลงานวิชาการและอื่นๆจำนวนมาก

ในช่วงบ่ายวันเดียวกันมีกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่น่าสนใจ การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดย นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตนกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “100 ชุมชน/บุคคล พัฒนาท้องถิ่นดีเด่น” การมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ / ชุมชนตัวอย่าง/ หน่วยงานสนับสนุนเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 100 รางวัล การเสวนา เรื่อง “แนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างแท้จริง” การเสวนา เรื่อง”บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ”

ทั้งนี้ร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมงานกิจกรรม ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านวิชาการและวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศิษย์เก่า
สามารถชมและร่วมงาน การแสดงผลงานวิชาการ / การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ / การเสวนา / การอบรม / การแสดงนิทรรศการ / มหกรรมดนตรี และ CMRU Carnival นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินกับถนนสายวัฒนธรรม รับชมผลงานเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา และศิลปินแห่งชาติ งาน “คืนสู่เหย้า ชาวดำ – เหลือง” 100th Anniversity CMRU พบศิลปิน “แอม” , “ปุ้ม” วงสาว สาว สาว และ “โบ” สุนิตา โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่าง 3 – 6 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ www.100years.cmru.ac.th