เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. และ
รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ตำแหน่งผู้จัดรายการ
------------------

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์

ผู้จัดรายการ

ตำแหน่งนักวิชาการ
-----------------

นายภาณุเมศ ตันรักษา

นักวิชาการ

พัสกร ยศใจ

นายพัสกร ยศใจ

นักวิชาการ

นางสาวปารณีย์ ชัยวุฒิ

นักวิชาการ

ตำแหน่งช่างเทคนิค
-----------------

นายพิสันต์ เนียมทรัพย์

นายช่างเทคนิค

นายสหภาพ เกษมสุข

ช่างไฟฟ้า