เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก.
รักษาการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ป้าติ๊ก

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์

ผู้จัดรายการ

ป้ามล

นางกุลสุพรรณ ศรีชัยวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพิสันต์ เนียมทรัพย์

นายช่างเทคนิค

นายนิพนธ์ สุมามาลย์

พนักงานขับรถ

นายภาณุเมศ ตันรักษา

นักวิชาการ

นายสหภาพ เกษมสุข

ช่างเทคนิค

นางสาวปารณีย์ ชัยวุฒิ

นักวิชาการ