เสาร์ 1 ต.ค.65 พบกับกิจกรรมสาธิตวิชาชีพ การทำไม้กวาดอ่อน(ไม้ยู) จากต่องก๋งและปุ๋มเป้ง